La-Lo Point Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Päivitetty 18.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

La-Lo Point Oy

Yhteystiedot:
 Lauhamäentie 1
 61600 JALASJÄRVI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

La-Lo Point Oy / Pasi Sivula
Lauhamäentie 1
61600 JALASJÄRVI
0400-562906
pasi.sivula@lalopoint.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaavan yhteystiedot samat kuin rekisteri asioissa.

2. Rekisteröidyt

La-Lo Point Oy:n rekisterissä on jo asiakassuhteessa olevat ja mahdolliset uudet potentiaaliset asiatkaat, jotka ovat saaneet meiltä sähköpostilla tarjouksia tai muuta tuoteinformaatiota.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Esim. messuilla,  ja verkkosivujen yhteydenottokaavakkeella kerätty tieto potentiaalilista asiakkaista. Lomakkeella on kysytty lupa markkinointiin.
 •  Sähköpostin välityksellä tulleet suorat yhdenotot katsomme olevan automaattisesti rekisterikelpoisia tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen
pasi.sivula@lalopoint.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Asiakkaalta itseltään mahdollisen messulomakkeen kautta
 • Asiakkaalta itseltään sähköpostilla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovumme tietoja Lawtax Oy:lle rekisterin säilytystä ja taloushallintoamme varten. Lawtax Oy  on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 
Tiedot ovat  Lawtax Oy:n omilla varmennetuilla palvelimilla palomuurien takana salasanoilla suojattuna.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.